Årsmöte 2022

OBS! Årsmötet är flyttat till den 20 mars 2022.

Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 20 mars 2022 klockan 16:00.
Det går att delta via videokonferens eller via telefon.

Eftersom årsmötet sker digitalt så behöver vi i förväg veta vilka som skall delta för att kunna se till att det praktiska kring årsmötet fungerar, samt kontrollera att alla som önskar delta på årsmötet har lyckats ansluta då vi startar mötet. Ni behöver anmäla er senast den 13 mars så vi hinner skicka ut årsmöteshandlingar till de som inte har möjlighet att ta emot dem via mejl.

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet (dvs. 6 mars 2022).
Motioner skickas via mejl till info@diabetesna.se eller via post till:
Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Box 6091
461 06 Trollhättan

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslistan
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2021
 9. Föredragning av revisionsberättelse avseende 2021
 10. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2021
 11. Beslut om disposition av 2021 års resultat
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2021
 13. Behandling av inkomna motioner och förslag
 14. Revidering av föreningsföreskrift
 15. Beslut om arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar för 2022
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
 17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 18. Val av ledamöter
 19. Val av revisor(er) och revisorsersättare
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutning
Äger rum
--
Plats
Pris
Arrangör
Sista anmälningsdag
Anmälan till

Anmälningsformulär

Statusmeddelande

Sista anmälningsdag var [webform:close:datum_och_klockslag].